Declaratiemethode

Van tevoren zullen met u afspraken worden gemaakt over de financiële aspecten van een zaak, welke schriftelijk worden vastgelegd. Smid advocatuur informeert u over de manier waarop de declaratie tot stand komt en geeft u ook, voor zover dat mogelijk is, een schatting van de totale kosten en licht u in over de financiële gevolgen van de behandeling van uw zaak. Bovendien wordt u geïnformeerd over eventuele nieuwe ontwikkelingen in de zaak waardoor misschien extra werk moet worden verricht. Dat kan immers van invloed zijn op de totale kosten van de zaak.

De declaratie is over het algemeen opgebouwd uit honorarium - Smid advocatuur hanteert een vast uurtarief als beloning voor de werkzaamheden - 'verschotten' en BTW. Verschotten zijn door de advocaat ten behoeve van de zaak gedane uitgaven als griffierechten, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten. De verschotten worden onderscheiden in met BTW belaste verschotten en onbelaste verschotten. Over het honorarium is 19 % BTW verschuldigd.

Het uurtarief kan mede afhankelijk worden gemaakt van factoren als spoedeisendheid, de voor de zaak benodigde deskundigheid, de aard van de zaak en het belang van de zaak. Ook is het mogelijk van tevoren afspraken te maken over een lager uurtarief als de doelstelling niet wordt bereikt en een hoger uurtarief als de doelstelling wel wordt bereikt. In Nederland is het 'no cure no pay' beginsel binnen de advocatuur niet toegestaan. Hetzelfde geldt voor de afspraak, dat het honorarium een percentage van de opbrengst van de zaak zal zijn.

Designed by: y-design